Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik’te bina güçlendirme yapı ruhsatı işlemlerine yönelik yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu yazıda yeni yönetmelikle getirilen bina güçlendirme yapı ruhsatı kapsamındaki değişiklikler ve sair değişiklikler incelenecektir.

A. Bina Güçlendirme Yapı Ruhsatı Alınması Kapsamındaki Değişiklikler

Güçlendirme Yapı Ruhsatı Başvurusu için Gerekli Şartlar

Güçlendirme yapı ruhsatı için sağlanması gereken şartlar yönetmelikte şu şekilde sayılmıştır:

  • Binanın ilk ruhsatının alındığı tarihte yürürlükte bulunan yasalara uygunluk
  • Sadece taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi amacıyla başvuru yapılması
  • Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre maliklerin beşte dördünün onayı
  • Ruhsat düzenlemeye yetkili idareye başvuru

Başvuru Ekinde Bulunması Gerekenler

Yeni yönetmeliğe göre başvuru ekinde aşağıda sayılan belgelerin bulunması gerekmektedir:

a) Tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde bunun yerine geçen belgeler,

b) Güçlendirmeye esas statik proje,

c) Güçlendirmenin, taşıyıcı sistemde yapılan zorunlu kesit değişiklikleri haricinde mimari projede bir değişiklik gerektirmesi halinde mimari proje,

ç) Yapı müteahhitliği ve şantiye şefliğine ilişkin belgeler,

d) 4708 sayılı Kanuna tabi yapılarda denetime, tabi olmayan yapılarda ise fenni mesuliyete ilişkin gerekli belgeler,

Diğer Şartlar

  • Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmasına rağmen ruhsat süresi içinde yapı kullanma izni düzenlenmemesi nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılardan güçlendirilmesi gerekenler için de yeniden ruhsat düzenlenmesine lüzum kalmaksızın yeni getirilen hükümlere göre güçlendirme ruhsatı düzenlenebilir.
  • Projelerin değerlendirilmesinde, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hariç ilk ruhsat tarihinde yürürlükte olan diğer mevzuat hükümleri esas alınır.
  • Yeni yönetmelik kapsamında yapılacak olan sadece taşıyıcı sisteme ilişkin değişiklikler, parselin emsal ve taban alanı hesabına konu edilmez.

B. Çeşitli Değişiklikler

Kuranglez tanımı

Yönetmelik değişikliği ile güçlendirme yapı ruhsatı başvurusu dışında diğer değişiklikler de getirilmiştir. Değişiklikler kapsamında “kuranglez” tanımı genişletilmiştir. Yeni tanıma göre kuranglez; “parsel sınırı içinde kalmak ve binaya bitişik olmak şartıyla binaların tabii zemin altında kalan bölümlerine doğal ışık ve havalandırma sağlamak amacıyla en az 0.80 metre en fazla 1.20 metre genişlikte olabilen, binanın hiçbir cephesinde mütemadiyen tesis edilemeyen, boyu yapıldığı pencere genişliğini 0.50 metreden fazla geçmeyen, derinliği azami 2.00 metre olan, giriş çıkış amacı taşımayan ancak, yol cephesi haricinde kaçış amacıyla çıkış tertiplenebilen, içerisinde konut bulunan binalar, konaklama amaçlı binalar ve yurt, hastane gibi yataklı mekanı bulunan binalar hariç olmak üzere, tek bağımsız bölümlü umumi binaların bodrum katlarında yapılması halinde ise sel ve su taşkın riskine karşı tedbirler alınarak derinliği 4 metreye, genişliği 1.5 metreye kadar olabilen ışıklıkları,” belirtecektir. Yönetmeliğin önceki halinde “içerisinde konut bulunan binalar, konaklama amaçlı binalar ve yurt, hastane gibi yataklı mekanı bulunan binalar hariç olmak üzere, tek bağımsız bölümlü umumi binaların bodrum katlarında yapılması halinde ise sel ve su taşkın riskine karşı tedbirler alınarak derinliği 4 metreye, genişliği 1.5 metreye kadar olabilen ışıklıklar” belirtilmiyordu.

Mevcut yapı ruhsatı başvuruları

Mevcut yapı ruhsatı başvuruları başlıklı geçici madde 3’ün tarihi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmış ve riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış olup maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olan yapılar kapsam dahiline alınmıştır. Yeni madde şu şekilde düzenlenmiştir:

Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatı başvurusunda bulunulmuş olan yapılar, riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış olup maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olan yapılar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım işlerine yönelik ihale kararı veya ihale tarihi alınmış olan yapılar için; 5 inci maddenin 30 uncu fıkrası, 57 nci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendi, altıncı fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentleri, yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile 66 ncı maddenin on üçüncü ve on dördüncü fıkraları, 31/12/2024 tarihine kadar uygulanmaz.

Yürürlük

Söz konusu değişiklikler 13.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konu hakkındaki sorularınız ve hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz