Airbnb Yasası Olarak Bilinen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamuoyunda Airbnb düzenlemesi olarak geçen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 02.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Düzenlemeyle beraber 100 günün altında kiralar turizm amaçlı kiralama olarak nitelendirilmiştir. Turizm amaçlı kiralama yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınması ve konut girişine plaket asılması şart koşulmuştur. Kiralanacak konut bir apartman dairesi ise izin belgesinin verilebilmesi için diğer kat maliklerinin oybirliğiyle onayı aranacaktır.

İdari Yaptırımlar

İzin belgesi alınmadan yapılan 100 günün altındaki kiralamalarda kiraya verene kiralanan her konut için 100.000-TL idari para cezası ödeme ve 15 gün içinde izin belgesi alma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu süre içerisinde izin belgesi alınmazsa ve kiralama devam ederse 500.000-TL idari para cezası kesilecek ve yine 15 gün süre verilecektir. İzin belgesinin yeniden alınmaması ve kiralamanın devamı durumunda 1.000.000-TL ceza verilecektir.

İzin belgesi sahibinin konutunu kullanıcının kendi nam ve hesabına ayrıca üçüncü kişiye kiralaması durumunda hem bu işe aracılık eden kişi hem de kullanıcı sözleşme başına 100.000-TL idari para cezası ödemeye mahkûm edilecektir. Ancak tüzel kişilerin kullanıcı olması durumunda, kendi personelleri de kiralananı kullanabilecektir.

İzinsiz kiralamalara aracılık eden internet siteleri, bakanlığın uyarısıyla 24 saat içerisinde ilanı yayından kaldırmakla yükümlü kılınmıştır. Kaldırmamaları hâlinde onlar aleyhine de 100.000-TL idari para cezasına hükmedileceği kanunda düzenlenmiştir. Ayrıca ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir.

Ek olarak bir yıl içerisinde aynı konutu yüz günden fazla kontrat yapmak üzere dörtten fazla kez kiraya verenler hakkında bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. Burada turizm amaçlı kiralamalardan bahsedilmediği için normal konut kiralamalarında da bu madde uygulanacaktır.

İzin Belgesi Sahiplerine Uygulanacak İdari Yaptırımlar

İzin belgesi sahiplerine de bazı durumlarda idari yaptırımlar getirilmiştir. Bu yaptırımlar şöyle özetlenebilir:

 • Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası,
 • Kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bildirilmemesi durumunda elli bin Türk lirası idari para cezası,
 • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde yüz bin Türk lirası idari para cezası,
 • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası ve on beş günlük süre içinde alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda iki yüz bin Türk lirası idari para cezası,
 • Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde yüz bin Türk lirası idari para cezası ve on beş gün içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda beş yüz bin Türk lirası idari para cezası,
 • Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve aykırılıkların giderilmesi için on beş gün süre verilir.

İzin Belgesinin İptal Edileceği Durumlar

İzin belgesinin aşağıdaki durumlarda iptal edileceği düzenlenmiştir:

 • İzin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi,
 • Turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi
 • Kiraya verenin miras dışında değişmesi durumunda verilecek otuz günlük sürede izin belgesinin devri için turizm amaçlı kiralama yapılan konutun yeni kiraya vereni tarafından başvuru yapılmaması veya izin belgesi sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
 • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi,
 • Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesine rağmen verilen sürede aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi.

Yürürlük

Bu düzenlemeler 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

01.01.2024 tarihinden önce turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 01.02.2024 tarihine kadar izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurulması zorunludur.

Sıkça Sorulan Sorular

Airbnb Türkiye'de yasal mı?
Airbnb uygulaması Türkiye'de yasaldır. Ancak 100 günün altında kiralamalar yeni çıkarılan kanun uyarınca turizm amaçlı kiralama olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla 01.01.2024 tarihinden itibaren Airbnb veya başka platform üzerinden yapılacak turizm amaçlı kiralamalar için izin belgesi almak gerekecektir.
Airbnb yapmak yasal mı?
Türkiye'de Airbnb yapmak amacıyla gayrimenkul satın almak yasaldır. Fakat bunun için Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tahtında öngörülen gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekir.
Apartmanda Airbnb yapmak yasak mı?
Apartman veya sitelerde Airbnb yapabilmek için diğer kat maliklerinin izinlerinin alınması gerekecek. Dolayısıyla Apartmanda Airbnb yapmak yasak olmasa da izin ve onay gerektirmektedir.

Konu hakkındaki sorularınız ve hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz