Giriş

7. Yargı Paketi olarak da bilinen 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(“Değişiklik Kanunu”) 5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olup büyük değişiklikler getirmektedir. Düzenlemeyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, sanığın yokluğunda verilebilecek kararlar, itiraz kanun yolu, uyuşturucu suçları ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili önemli değişiklikler getirilmiş olup ilgili değişiklikler bu yazıda incelenmektedir.

HAGB kararına itiraz müessesi yeniden düzenlendi

Daha önce Anayasa mahkemesi kararıyla iptal edilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz müessesi düzenlenerek yeniden kanunlaştırılmıştır. İptal edilen maddede sadece HAGB kararına itiraz edilebilir denmekteydi ve Anayasa Mahkemesine yapılan (AYM, E.2021/121, K.2022/88, 20/07/2022) başvuruda HAGB’ye karşı yapılan itirazların Yargıtay CGK kararına karşın sadece şekli açıdan değerlendirildiği ve Yargıtay daireleri arasında uyuşmazlık olduğu yazıyordu. Fakat Değişiklik Kanunu ile beraber itiraz merciinin usul ve esasa dair inceleme yaparak kararı denetleyeceği kanuna açıkça yazılıp yasalaştırılmıştır.

Sanığın yokluğunda verilebilecek kararlar genişletildi

Değişiklik Kanunu ile sanığın yokluğunda verilebilecek kararlar daraltılmıştır. CMK 193’te sadece mahkûmiyet dışında bir karar için sanığın yokluğunda davanın bitirilebileceği ifade edilmişken yapılan değişiklik ile kapsam ceza verilmesine yer olmadığı ve güvenlik tedbirini de kapsayacak biçimde genişletilmiştir.

Sanık aleyhine başvuru şartı ağırlaştırıldı

Değişiklikle beraber bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı tarafından sanık aleyhine yapılacak başvurularda kararı etkileyecek nitelikte esaslı bir hatanın bulunmasının zorunlu kabul edileceği düzenlenmiştir.

Uyuşturucu suçlarıyla ilgili önemli değişiklikler getirildi

Uyuşturucu madde ve uyarıcı madde imal ve ticareti başlıklı TCK 188’de ağırlaştırıcı sebep ihtiva eden uyuşturucu türleri çeşitlendirilmiştir. Eroin, kokain, morfin, bazmorfin, sentetik kannabinoid ve türevlerine ek olarak sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri veya amfetamin ve türevleri de dahil edilmiştir.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçunda denetimli serbestlik süresi artırılmıştır. Önceki kanunda uzatma süresi üçer aylık periyotlarla en fazla bir yıl olarak düzenlenmişken, yeni kanunda bu süre altışar ay ve en fazla iki yıl olarak güncellenmiştir. Ayrıca, cumhuriyet savcısının erteleme süresi zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için yılda en az iki defa şüphelinin ilgili kuruma sevkine karar vereceği belirtilmiştir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 71. maddesine yapılan değişiklik ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ile başka bir suçtan hükümlü olup uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlülerin tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu tutulmuştur.

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası artırıldı

Göçmen kaçakçılığı suçunun ceza alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un Ek 12. Maddesine göçmen kaçakçılığı suçu da eklenerek bu suçtan dolayı el konulan silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin kamu kurumlarına tahsis edilebileceği belirtilmiştir.

Kabahatler Kanunu’nun 43/A maddesine yapılan değişiklik ile kanunun önceki hâlinde sadece özel hukuk tüzel kişileri yararına belirli suçların işlenmesi durumunda bu kuruma idari para cezası verilmesi kararlaştırılmışken değişiklik ile özel ibaresi kaldırılmış ve tüm tüzel kişiler bakımından bu maddenin uygulanabilirliği söz konusu olmuştur.

Konu hakkındaki sorularınız ve hukuki yardım için info@paldimoglu.av.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yaz